NABÍDKA
NOVINKY

PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 před 8 dny, 17.5.2019 - V. ETAPA
Metodický seminář květen 2019 před 15 dny, 9.5.2019 - POZVÁNKA + PROGRAM
NAPIŠTE NÁM

Aktuální příspěvek na plavání dětí od VZP

před 3 roky, 14.9.2016 Příspěvky na kurz plavání

VZP ČR v letošním roce přispívá dětem v rámci prevence proti kardiovaskulárním chorobám příspěvky na pohybové aktivity.

Může se jednat o  pohybovou aktivitu organizovanou  v kroužcích, spolcích, klubech apod., nebo organizovanou Asociací školních sportovních klubů nebo školou jako tzv. 3. hodina tělocviku. Ve všech případech však musí pohybová aktivita trvat minimálně 3 po sobě jdoucí měsíce s pravidelností 1x týdně (min. 12 lekcí). Tuto informaci buď obsahuje přímo doklad, nebo musí být doloženo čestné prohlášení žadatele o příspěvek, v tomto případě zákonného zástupce dítěte (vzor čestného prohlášení v příloze).

 

Příspěvek činí maximálně 500 Kč.

 

Jaký je potřeba předložit doklad:

Doklad o úhradě musí být předložen v originále nebo v úředně ověřené kopii a musí splňovat tyto náležitosti.

Nesmí být při podání žádosti starší 3 měsíce od data vystavení a nestačí pouhé potvrzení o účasti dítěte na plaveckém kurzu.

Musí se jednat o platební doklad (pokladní stvrzenku) nebo fakturu, jejíž součástí je i výpis z bankovního účtu, pokud bylo hrazeno převodem z účtu (ne příkaz k úhradě). Z dokladu musí být zřejmé, pro koho úhrada je, tedy jméno dítěte a datum narození, pro které je příspěvek požadován.


Na účetním/daňovém dokladu má být uvedeno: 

    •    rozsah a předmět plnění (účel vystavení dokladu, název služby),  

    •    datum vystavení daňového (účetního) dokladu,

    •    cena v Kč (s DPH), 

    •    identifikace obchodní firmy (IČ, adresa firmy).

 

Další podmínky:

Program je určen dětem do 17 let + 364 dní, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví VZP ČR. V případě, že žadatel o příspěvek není členem KPZ, může do KPZ vstoupit při podání žádosti o příspěvek. O členství v KPZ za nezletilé dítě žádá zákonný zástupce dítěte.  


Příloha:


Partneři České unie školního plavání