NABÍDKA
NOVINKY

Žádné aktuality k zobrazení
NAPIŠTE NÁM

Kontaktní formulář


Spuštění formuláře připravujeme.

ASISTENT PEDAGOGA vs. OSOBNÍ ASISTENT

před 8 roky, 18.9.2016 Objasnění pojmů

ASISTENT PEDAGOGA VS. OSOBNÍ ASISTENT, ANEB KDO JE KDO


Ve školách, školských zařízeních a mimo ně se můžeme setkat s dvěma druhy asistentů, jejichž pozice, zařazení a náplň práce se mnohdy pletou. Pojďme se tedy podívat jaký je rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem.


Asistent pedagoga je definován jako pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Pozici asistenta pedagoga upravují právní předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho pracovní náplní je zprostředkování výchovné a vzdělávací činnost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě potřeby pomáhat dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v době vyučování, na základě pokynů pedagogického pracovníka. Asistent pedagoga dále napomáhá žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, komunikaci se spolužáky, spolupracuje se zákonnými zástupci žáka a komunitou, ze které žák pochází.


O zřízení pozice asistenta pedagoga na dané škole žádá ředitel této školy krajský úřad. To mu umožňuje § 16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Podnětem ke zřízení této pracovní pozice je doporučení, které většinou vydává speciálně pedagogického centrum (SPC) či pedagogicko psychologická poradna v rámci zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka. Ředitel školy rovněž žádá kraj o finanční dotace pro pozici asistenta pedagoga (zařazeni do 4.-8 platové třídy). Finanční prostředky jsou poskytovány v rámci republikových normativů stanovených MŠMT. Finanční prostředky jsou krajem přidělovány na kalendářní rok.


Asistent pedagoga, který nemá odpovídající vzdělání absolvuje akreditovaný vzdělávací kurz, který pořádají Pedagogická centra či nestátní neziskové organizace.


Pozici osobního asistenta upravují právní předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), osobní asistenci provádí pracovník v sociálních službách. Hlavní pracovní náplní osobního asistenta je zejména doprovod dítěte do a ze školy, případně na další mimoškolní aktivity. V případě zvýšené potřeby zajištění sebeobslužných a doprovodných činností během školní docházky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je na zvážení ředitele školy, zda bude situaci řešit pomocí osobního asistenta. Ředitel školy může uzavřít s nestátní neziskovou organizací smlouvu o poskytování sociální služby osobní asistence. Osobní asistent ve škole pak dítěti pomáhá hlavně při sebeobsluze, osobní hygieně, stravování, o přestávkách, při přesunech po budově školy apod.


Osobní asistent bývá zaměstnancem převážně nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Tyto subjekty získávají na provoz služby dotace od státu, nadací či jiných subjektů. Rodina přispívá na úhradu finančních nákladů této sociální služby, maximální částka úhrady služby je stanovena vyhláškou 505/2006 Sb. v § 5, a to maximálně 85 Kč/hod. Na úhradu sociálních služeb slouží rodině příspěvek na péči. O příspěvek na péči lze požádat na sociálním odboru příslušného obecního úřadu dle místa bydliště rodiny. Sociální službu osobní asistence upravuje sociální zákon č. 108/2006 Sb. v § 39.


Akreditované vzdělávací kurzy pro osobní asistenty pořádají nestátní neziskové organizace.Zpracovala: Mgr. Lucie Jirků, listopad 2007 


Partneři České unie školního plavání