NABÍDKA
NOVINKY

Problematika plaveckých škol a plavání před 2 roky, 24.6.2021 - Dopis pana místopředsedy Karla Raise na ministra školství Roberta Plagu
Zemřel pan Augustin Karel Andrle Sylor před 2 roky, 17.4.2021 -
NAPIŠTE NÁM

Instruktor plavání

 • Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport


Povolání: Instruktor plavání


Platnost: od 1. 8. 2013 do - neomezeně


Možnost uplatnění: Profesní uplatnění v oboru, možnost získání živnostenského oprávnění, uznávané vzdělání nejen v zemích EU (po překladu do úředního jazyka), 


Zkoušející:

Zástupce autorizované osoby České unie školního plavání, z. s. 

 • Mgr. Ladislav Botek
 • Mgr. René Lakomý​​


Vstupní požadavky

 1. Věk nejméně 18 let v den složení zkoušky - doklad: občanský průkaz (kopie v listinné podobě).
 2. Minimálně střední vzdělání s maturitou - doklad: kopie vysvědčení o maturitní zkoušce.
 3. Zdravotní způsobilost k výkonu povolání INSTRUKTOR PLAVÁNÍ  podle NSP – doklad: lékařské potvrzení o zdravotním stavu, který umožňuje výkon povolání instruktora plavání.
 4. Doklad o úhradě zkoušky.
 5. Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů (písemná práce).

Poznámka: předložené doklady a  materiály se nevrací a zůstávají součástí protokolu. Doklady není třeba úředně ověřovat.


Zkouškové požadavky

 1. Písemný test z oblastí umožňujících písemné ověřování.
 2. Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů (písemná práce obsahující: Uchazeč sestaví a přinese ke zkoušce rámcové plány pro plaveckou výuku v délce 10 nebo 20 lekcí nebo 5 měsíců. Plán bude obsahovat hlavní cíl vybraného tématu, postupné cíle, stručný obsah jednotlivých lekcí, rozdělení lekce na úvodní, hlavní a závěrečnou část, volba pomůcek, zajištění bezpečnosti a kontrolní cvičení pro sledování postupu pohybového učení).

Témata:

 1. Předplavecká výuka dětí mateřských škol nebo žáků 1. stupně základních škol do doby zahájení základní plavecké výuky.
 2. Základní plavecká výuka žáků 1. stupně základních škol, obsah výuky, realizace prvních 5 měsíců (10 dvouhodinových nebo 20 hodinových lekcí).
 3. Základní plavecká výuka žáků 1. stupně základních škol, obsah výuky, druhých 5 měsíců (10 dvouhodinových nebo 20 hodinových lekcí).
 4. Zdokonalovací výuka plavání žáků základních škol po absolvování základní plavecké výuky (obsah výuky podle RVP – ZV 5.8.2. Tělesná výchova 2. stupeň). Obsah výuky, rozpracovat 20 hodinových lekcí.
 5. Rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro dospělé.

3.  Ústní část zkoušky skládající se z obhajoby práce a otázek z tematiky, která vyžaduje ústní zkoušení.

4.  Praktická část zkoušky skládající se: 

 • Uplavat 400 metrů jedním zvoleným plaveckým způsobem z toho prvních 200 metrů do limitu pod 4 minuty.
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při plavecké výuce.
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání.

Podrobný přehled požadovaných odborných způsobilostí včetně kritérií a způsobu hodnocení lze dohledat v hodnotícím standardu INSTRUKTOR PLAVÁNÍ v NÁRODNÍ SOUSTAVĚ KVALIFIKACÍ.


Nejbližší termín a místo zkoušky

středa 28. října 2020 od 9.00 hodin - TERMÍN ZRUŠEN

Přihlášku zašlete nejpozději do 1. září 2020


úterý 17. listopadu 2020 od 9.00 hodin - TERMÍN ZRUŠEN

Přihlášku zašlete nejpozději do 17. října 2020


Krytý bazén Kopřivnice, Husova 1340/9 ​


Časová náročnost: 1 den (cca 10 - 12 hodin, bez času na přestávky a na přípravu)

Přihláška

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu ladislav.botek@cusp.cz nejpozději do 1. 4. 2020. Nejpozději 21 dnů před termínem zkoušky Vám bude zaslána pozvánka ke zkoušce.


Cena zkoušky

celková cena za absolvování zkoušky a udělení OSVĚDČENÍ INSTRUKTOR PLAVÁNÍ je následující:

a)  pro uchazeče z plaveckých škol  sdružených v ČUŠP  3300,- Kč vč. DPH
b) ostatní  4900,- Kč vč. DPH


Úhrada zkoušky bude provedena převodem na bankovní účet ČUŠP uvedený  ve faktuře nejméně 7 dnů před termínem konání zkoušky. Faktura bude odeslána na adresu objednatele zkoušky po přijetí Přihlášky.


Kontakty

Mgr. Ladislav Botek

mobil: 777 108 685

e-mail ladislav.botek@cusp.cz


Mgr. René Lakomý

mobil: 737 214 436

e-mail: renelakomy@seznam.cz,


Poštovní adresa

Česká unie školního plavání, z. s., 

Sportovní 1214, 

686 01 Uherské Hradiště


Konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích s ohledem na aktuální situaci vyplývající z krizových opatření vlády ČR


Vyjádření  MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/


Usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření s účinností od 16. března 2020 zakázalo až na výjimky volný pohyb osob. Jednou z výjimek je cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Usneseními vlády nebyla výslovně zakázána možnost konání zkoušek podle Národní soustavy kvalifikací a pořádání rekvalifikačních kurzů.


https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-pohybu-osob.pdf


Zkušební komise by tedy teoreticky mohly vykonávat činnost, protože na výkon práce se vztahuje výjimka. 


Osobní přítomnost uchazečů u zkoušek a při vzdělávání v rekvalifikacích však znemožňuje zákaz volného pohybu osob - usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. Zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích je tedy nutné odložit. 


V případě dotazů k profesním kvalifikacím autorizovaným u MŠMT kontaktní osoba: 

Mgr. Dana Mikšíková, dana.miksikova@msmt.cz Partneři České unie školního plavání