Vzdělávání

Do sekce vzdělávání jsme si dovolili zahrnout několik kapitol, které spolu úzce souvisí.

Absolventské práce:

Naší společnou snahou bude shromáždit tituly absolventských prací z oblasti výuky plavání a plavání v širším slova smyslu na webových stránkách ČUŠP.

Co rozumíme pod pojmem ABSOLVENTSKÉ PRÁCE?

V první řadě magisterské a bakalářské závěrečné práce na školách s TV zaměřením a na pedagogických fakultách.

Nepodstatnou část budou tvořit závěrečné práce při ukončení kurzů určitého stupně, které jsou zaměřené na zvyšování si vzdělání.

Tvoříme databázi prací o plavání jednak jako studijní materiál, ale také jako vodítko studentům denního i externího studia při výběru témat závěrečných prací.

Věřím, že časem bude i v zájmu autorů posílat zmíněné práce k uveřejnění na webu ČUSP. Vycházíme z toho, že práce má smysl, když se s ní minimálně odborná veřejnost seznámí. Nehledě na to, že občas hledáte informace a třeba zrovna vaše práce hledanou informaci obsahuje.

V současné době bych požádal Vás, ředitele plaveckých škol, o zaslání prací Vašich zaměstnanců, kteří absolvovali kurzy různých úrovní, pokud se o ně chcete podělit.

Metodiky:

Také se Vám stává, že potřebujete rychlou odpověď na konkrétní problém, také se Vám stává, že jste v určité fázi nespokojeni s konkrétní fází výuky, také se Vám stává, že máte chuť vytvořit něco nového? I k těmto potřebám by měla sloužit sekce – Metodiky. Tvořte, přispějte, vyvěste, podělte se o zkušenosti z vaší plavecké školy s těmi, kteří o to stojí. Celé webové stránky jsou koncipovány tak, abyste se mohli poučit, ale také se rozdělili o své zkušenosti bez toho, že by Vás někdo zavalil kritikou.

Vzdělání, vzdělávání:

Pokud si chceme odpovědět na otázku, kdo může provozovat plaveckou školu, která poskytuje služby dětem mateřských škol a žákům základních škol, odpověď je jednoduchá.

O způsobu zajištění výuky plavání rozhoduje ředitel základní školy. V úvahu přicházejí následující způsoby zajištění výuky plavání:

1. v plavecké škole jakožto školském účelovém zařízení podle § 16 vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. Tato školská zařízení jsou zapsaná v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve školském rejstříku.

2. u jiného subjektu ve školském rejstříku nezapsaného, tedy např. u fyzické osoby nebo právnické osoby provozující vázanou živnost „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti…“ (skupina 214 Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), nebo formou pronájmu bazénu a souvisejících prostor.

3. přímo u právnické osoby, která vykonává činnost základní školy, pokud tato právnická osoba vlastní či spravuje plavecký bazén a provozuje jej, a to ať v rámci činnosti hlavní či doplňkové.

K bodu číslo 1.

Kdo může učit v plaveckých školách zapsaných v Rejstříku škol hovoří Zákon 563/2004 Sb., v platném znění:

Odborná způsobilost.

  1. Přímou pedagogickou činnost mohou vykonávat pedagogičtí pracovníci, kteří jsou vyjmenováni v Zákonu 563/2004 Sb. v platném znění.

  2. Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků jsou uvedeny v Zákonu 563/2004 Sb. V platném znění v paragrafech 3 až 22.

  3. Dalším předpokladem pro výkon funkce učitele plavání je absolvování rekvalifikačního kurzu a získání kvalifikace cvičitel plavání v akreditované vzdělávací instituci.

  4. Bod 3 se nevztahuje na pedagogické pracovníky, kteří absolvovali požadované vzdělání pro pedagogické pracovníky se zaměřením na tělesnou výchovu a TŠ FTVS UK v Praze.

  5. Ředitel školy musí splňovat body 1 – 4 a § 5 Zákona 563/2004 Sb. V platném znění.

K bodu číslo 2.

Živnostenské oprávnění k provozování plavecké školy obdrží – majitel, provozovatel, organizace atd. – na základě vzdělání jediného člověka – garanta!! Ale co dál?! Nenašli jsme jedinou právní normu, která by nařizovala vzdělání – oprávnění – u instruktorů, kteří v plavecké škole učí. Vše je v rovině – bylo by dobře, kdyby výuku plavání vedli ……. atd. Co, kromě odpovědnosti provozovatele – majitele plavecké školy nutí k tomu, aby si jeho zaměstnanci zvyšovali kvalifikaci?

Pojmenování problému nestačí, je třeba ukázat řešení. Řešení ke zkvalitnění výuky plavání dětí mateřských škol a žáků základních škol se nabízí několik.

  1. Spolupráce s fakultami s TV zaměřením a s pedagogickými fakultami, které by měly konečně reagovat na potřeby praxe – tzn. vychovávat učitele a instruktory plavání v bakalářském a magisterském studiu pro plavecké školy bez rozdílu zřizovatele, kteří umí nejenom plavat, ale znají metodiku výuky plavání tak , jak to ukládá RVP PV a RVP ZV.

  2. Pořádání kvalitních a hlavně dostupných rekvalifikačních kurzů akreditovaných MŠMT ČR v rozsahu, na základě které byla akreditace udělena.
    Česká unie školního plavání připravuje nejenom akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů, ale také opatření k dostupnosti kurzů, kdy nebude nutné koncentrovat velkou skupinu do jednoho místa.

  3. Pořádání metodických dnů zaměřených na konkrétní dovednost, které budou určeny jednak metodikům plaveckých škol, ale také učitelům a instruktorům plaveckých škol.

K bodu číslo 3.

Tady platí pravidla, která určuje Zákon 563/2004 Sb., v platném znění. Výuku provádí pedagogičtí pracovníci buď v hodinách svého úvazku nebo na dohodu a to obyčejně v doplňkové činnosti školy.

Závěr: Jestliže plavecké školy nebudou stačit v nějakém směru dynamickému rozvoji základních škol, jestliže pedagogické fakulty vyslyší volání praxe po kvalitní náplni výuky plavání na pedagogických fakultách, může se stát, že plavecké školy budou přicházet o klientelu.

Školení – nabídka kurzů

V této sekci chceme uveřejňovat termíny a obsah nejenom těch kurzů a školení, které pořádá ČUŠP, ale také kvalitní kurzy jiných subjektů. Kurzy nejsou určeny pouze pro získání kvalifikace, ale také pro doplnění si vzdělání v oblasti legislativy výuky plavání, v oblasti metodiky, v oblasti BOZP a v dalších oblastech, které se výuky plavání dotýkají.

Konkrétní formu pořádání školení pod hlavičkou ČUŠP včas zveřejníme. 


Partneři České unie školního plavání